لغات لری،مولف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

لغات لری،مولف: حسن سهرابی

1)  وِرشِناش: پرتابش کرد

2) آوْوِش کِد: آن را آب. کرد

3) چَرچی: دستفروش دوره گرد

4) پِسَ: پسته

5) فَنُق: فندوق

6) ای قَ خواَ: این اندازه خوب است

7) وِم مواِت: به من می گفت

8) وا مِسِم؛ می ایستم

9) اَر دِلِتَ: اگر دوست داری و دلت می خواهد

10) اَر نواِتی اِ: اگرنگفته بودی

11) چَن گِل بی: چند بار بود

12) حالا بَمُو: فعلا بمان

13) چَ نِمُهُرَن: چرا نمی خورند

14) دِرو زَنُو: دروغ گفته بودند

15) بَستی اَ: بسته است

16) مِوَنَ نُ: می بندند

17) رولَه گَنَ: عزیزم بد است

18) بیاتارواییمُو: بیا تابرویم

19) گِلِش بِ: آن را برگردان

20) گِلِش دَ: آن رابرگرداند

21) گِل هَردِنی: موقع برگشتن

22) تَزبینِ بِ: تسبیح را بده

23) وِری دی یَ: بلند شو دیگر

Rostaybayan.blogfa.com

Bayankadee.persionblog.ir