فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری،،،تالیف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری،،،تالیف: حسن سهرابی

1) مو کِ ه= موچین

2)بِچ= چوبهای کوچکی در تنه درخت که بدن را همانند تیغ گلها زخمی می کنند

3)  اَمبُردَس= انبردست

4) یه سات شاید اُمام= یک ساعت دیگه شاید آمدم

5) جورِ خوش بِنوس= مثل خودش بنویس

6) بَچَم آو رو= خم شو و برو

7) جا پالا اَ= جا کفشی است

8) چَ ایقَ تُم دارَ= چرا اینقدر خوشمزه است

9) ماوارَ دارَن= درخانه ماهواره دارند

10) وِنَ وِرداشتِش= او آن را برداشت

11) وازِش کِد= بازش کرد

12) پِلی سِری= پنی سیلین

13) کَلَم توقِس= سرم ترکید

14)شَروَتِ مَدَ= شربت معده

15) وَیَم قِمِمُنَ= آن هم با من فامیل است

16) چَ نُ نَهَرد = چرا غذا نخورد

17) بایی آو وِرد= باد آورد

18) مواَ نیما ایچِ= می گوید اینجا نیامده است

19) دَسِتِ بُن= دستت را بنداز

20) سُرَطان بیری= سرطان بگیری

21) گِردی = دایره

22)دوسی= دوستی

23) وام قَری= بامن قهری

24) وام دوسی= با من دوست هستی

25) نُختَ= نقطه

26) خُشِت با= خوشت باشد

27) چارِم= چهارم

28) نُ اِم= نهم

29) بیسِ می= بیستمین

30) چِل دُز= چهل دزد

31) چویی بَرِزِم بُری = چای بریزم بخوری

32) مِریضِم= مریض هستم

33) مِ جَنگی یَ= می جنگد

34) چار خُنِ کُرسی= چهار طرف کرسی که جای نشستن است

35) آوْ زِش چُکِس= آب از آن چکه کرد

36) کِلویی بی= کلاه به سر بود

37) دِ حَمُم دِرما= از حمام بیرون آمد

38) رِمِس وِ کُرِش= با پسرش گلاویز شد

39) شِرَوْ هَر= شرابخور

40) اَر بُ اِفتَ روت= اگر بر روی تو بیافتد

41)نَمَنَ سیش= برای او نمانده است

42) اِدامِش کِدِن= اعدامش کردند

43) بُم= بمب

44) اَر مِنِ دی= اگر مرا دیدی

45) نِماز خُ نارَ= نماز خوان ندارد

45) گُروَ اِسبی= گربه سفید

46) نُواش بی= در جلویش بود

47) دِنُنِم لولَ مِنَ= دندانم تیر می کشد.

48) هِلی کوتِر= بالگرد

49) جَگداری اِسی یَ= ماشین باری خریده است

50) خُم خَوَر دارِم= خودم خبر دارم

51) مواِم خا= می گویم باشد

52) شِری بی = شیرین بود

53) تَل بی طُمِش = مزه اش تلخ بود

54) جُنِتِ میرَ= جانت را می گیرد

55) نی اَش بیار= نگهش دار

56) تِرمُغ هَر= تخم مرغ خور

57) خا= تخم مرغ

58) خایَ مالی نَن= خود شیرینی نکن

59) مِ دونِم خوش بی= من می دانم خودش بود

60) تُمدارِ تُمدار= خوشمزه خوشمزه

61) زِنیم توچِس= زندگیم از هم پاشید

62) دُگْمَ= دکمه

63) ای قَکَ= اینقدر است

64) توسِریش بی= روسریش بود

65) ساییش مینِ روش= آن را روی صورتش مالید

66) هُنَت کُمینَ= خانه ات کدام است

67) رِکویی= رکابی

68) دو لو بی= خم شد

69) گورِگوش نِمِلَ بُفتِم= صدای گریه اش نمی گذارد بخوابم

70) یِ کُتی نُ بِ وِم= یک تیکه نان به من بده

71) طوییلَ هاری= طویله پایینی

72) پَلَ نارَ= پله ندارد

73) کاموا = کمباین

74) طیارَ= هواپیما

75) زِ قِلا کِرد وِ دَر= از خانه بیرون رفت

76) شوت مِزِنَ= شوت می زند

77) زوبا بُفت= زود باش بخواب

78) کِلیتیا مِنَ= کلیدهای من است

79) راسِشِ دُنِسو= راستش را بدان

80) جارودَسی= جارو نپتون

81) حَلیم کِدِمَ= حلیم پخته ام

82)زُنِشِ یایی بیر= زبانش را یاد بگیر

83) نیارِم سیتُ= برایتان نیاورم

84) اَر دُرِسَ بُریم= اگر آماده است بخوریم

85) گُسنَتَ= گرسنه ات است

86) دِرُ چی مِنی= داری چکار می کنی

87) دَییقَ= دقیقه

88) لامِ بیسُ= لامپ را روشن کن

89) کِلِکِ پامِ میرَ= انگشت پایم را می گیرد

90) واش هوفی بُرَ= همراه با آن کمی جوشیده شود

91) دَسِتِ خو بَشور= دستانت را خوب بشوی

92) نِمیرَوِدُ= به دهن نمی گیرد

93) دیشُ مِمُنی بی= دیشب مهمانی بود

94) یازَ اِم= یازدهم

95) فُرغانِ بیر= فرغون را بگیر

96) هُروش بُر= بلغور بخور

97) پوت= پیت،گالن

98) دوسِکَمَ= دوست من است

99) کِ مُفتی رَ مویی= کی راه می افتی و می آیی

100) هَمَ چی واخوت بیار= همه چیز با خودت بیاور...بازنشر مطالب بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.loghatelori.blogfa.com 

101) بیرِش دِ مُشگِت= آن را در مشتت بگیر

102) پِمُنَش پُر بی= پیمانه اش پر شده است

103) خیونیاش گَپَن= خیابانهایش بزرگ هستند

104) چویی سَوز= چای سبز

105) نَو آت گَرمَ= نبات گرم است

106) چویی شِری= چای شیرین

107) مُفتَ ه او هُنَ= آن اطاق می خوابد

108) رَ ه اُفتُ یی یَ ه= را ه افتاده ای

109) وَلا هَنی اوجوراَ= به خدا قسم که هنوز همانطور است

110) هَواشِ داشتوییت= هوای آن را داشته باشید

111) بِنی ما چی بَنَ= ببینیم می خواهد چکار کند

112) پوسِ کَلَم دَرد مِنَ= پوست سرم درد می کند

113) دَس وِ دَسِ یَک بیت= دست در دست یکدیگر بگذارید.به هم کمک کنید.

114) بِلوطِتِ بِ ه= بلیطت را بده

115) کِراش چَنی اَ= کرایه اش چقدر است

116) کِرانِشینَ= اجاره نشین است

117) تو خال  زَ= طبخال زد

118) چَرخ اِسَیَ= دوچرخه خریده است

119) تَزبینِ بُن= تسبیحت را بنداز

120) چَمَدُ= چمدان

121) پالا گَربلند= کفشهای بلند ،نیم پوتین

Bazizagros.blogfa.com

Rostaybayan.blogfa.com

Telegram.me/rostaybayan