فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری.مولف؛حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری.مولف؛حسن سهرابی

1) وِرتَکِس: دوختهای آن باز شد،پاره شد

2) سِری وِم شُاِس: همه چیز برای من به هم ریخته و از کنترل خارج شده

3) مِزِنِم مینِ روش: به صورت آن ضربه می زنم

4) دِشُ بَسُنیت: از آنها بگیرید

5) سَر مُو یی اَ: سرمایی است

6) سُختِنَ: سوخته اخد

7) پُفِلَک مِنَ: حباب می کند

8) گُنا دعرَ: گناه دارد

9) وِش بُنیت: با آن بندازید

10) سِرِشِ پوشی: روی آن را پوشید

11) مَ وِت نُو اِتِم: مگر به تو نگفتم

12) گَشتِنِش: آن را نیش زدند

13) گَشتِنش: او را باز رسی کردند

14) چَ روشِ بی: چرا روشن شد

15) با شُو بَزِ: آنها را باد بزن

16) هُو لِ پِلَکی: با عجله

17) ما روم مَچِد: می خواهم به مسجد بروم

18) وِ او دِراسُو: به آن منطقه

19) قُطِش کِد: آن را قطع کرد

20) گِردِ مالیَ؛ همه را جارو کرده است

Loghatelori.blogfa.com