لغات لری. حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

لغات لری. حسن سهرابی

روستای بیان،نهاوند:
1) دور زِ جونت: دور از جان
2) غِریو بی: غریبه بود

3) حِسا واشوو: با آنهاست

4) رِنگی بَن: آهنچی بزار

5) سه ای کارِسات: نگاه چه واقعه بدی

6) لاشه: بدن

7) هیسِن اوچه: آنجا هستند
8) قِه درد دارم: کمر درددارم

9) یه ایسی واس: یه لحظه صبر کن

10) زِ قَص ای جور کِد: از روی عمد این کار را انجام داد

11) بَت آوْیی: مرغابی

12) وِرَن: گوسفند نَر

13) نو اَر: گوساله نر

14) کَل گُو: گاو نر

15) مِن گو: گاو ماده

16) دَسِشِ کَشی: دستش را کشید

17)دَسِشِ کَشی: دست آن را نقاشی کرد

18) کِلِک نشو: نشان کرده

19) شَکَتِم: خسته ام

20) رو موسَل: برو شکمو

21) گیَه دار: شکمو

22) هِجرو: هجران و فراق

Loghatelori.blogfa.com

@hassansohrabi1