لغات لری| ویکی پدیا فارسی

لغات لری

روستای بیان،نهاوند:
1)عَقِروْ:عقرب

2)شو مَن:غذای شب مانده

3) صویی:صابون

4)شِشو:شپشو

5) وَر دِلَک: هل دادن و پرتاب به سمت جلو

6) شو خَوْاَر: خواهر شوهر

7) شُنِ مِل: شانه و گردن

8) شیت: گیج

9)شِلیتَه: زن حاضر جواب و هتاک

10)فیکَ: سوت

11) شیق بُرد: ترک برداشت

12)فِتِراق: مترصد.

13) ایوارَ: غروب

14)سیقَت بام: فدایت شوم

15) غَریوِم: غریبم

16) رَتِنی:رفتنی

17) سی قاپ: شوخ و بذله گو

18) یه شَقِم سِرَ: یک قسمت بدنم بی حس شده است

19) نَمَنَ سی مِه: برای من نمانده است

20) ها میا: دارد می آید

21) طِناف: طناب

22) شَم: شمع

23) شیشِنَه: شپشک

24) رَد بواَ: بگذرد 

25) دِ رو وِرو دیمِش: از  روبرو آن را دیدم

26) اَوالی بَپُرس: احوالی بپرس

27) جُستِمِش: پیدایش کردم

28) قُر قُراَ: نای

29) قَد وِراقِنا: سریع قد کشید

30) دی اِنِت: تو را دیدند

31) خَرَ مالی: گِل مالی کرد

32) قرتاسه: گلو،حلقوم

33) فَتِ فِراوو: بسیار فراوان

34) عاموزا: عمو زاده

35) غُتِ غَت: غر غر

36) تاتَ: عمو

37) زَن تاتَ: زن عمو

38) ایرو: اینجا

39) بو اِر. بواِرَ: هرج و مرج است

40) لَشِشِ آوْاِردِن: جنازه اش را آوردند

لغات لری

Loghatelori.blogfa.com


برچسب‌ها: لغات لری, حسن سهرابی